قبل و بعد از عمل بینی

درمان افتادگی و قوز بینی بعد از ۸ ماه

قبل و بعد از عمل بینی

اصلاح قوز و افتادگی بینی و قرینه سازی سوراخهای بینی

یکسال بعداز رینوپلاستی

۲ ماه بعد از عمل زیبایی بینی

۲ سال بعد از سپتورینوپلاستی لیفت سانترال لب

بلافاصله بعد از عمل

بلافاصله بعد از عمل

بلافاصله بعد از عمل

بلافاصله بعد از عمل

هشت ماه بعد از رینوپلاستی

۲ سال بعد از عمل

نمونه جراحی بینی ۱۵ ماه بعد از عمل

عمل بینی با قوز و انحراف

عمل بینی با قوز زیاد

۳ ماه پس از جراحی زیبایی بینی

سه ماه بعد از جراحی

قبل و بعد عمل جراحی بینی

۱ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

قبل و بعد عمل جراحی بینی

پس از جراحی بینی

عمل زیبایی بینی با قوز و انحراف

بعد از عمل جراحی بینی

عمل زیبایی بینی با قوز بالا

بلافاصله بعد از رینوپلاستی

۳ ماه بعد از جراحی بینی

عمل زیبایی با انحراف زیاد

بلافاصله بعد از رینوپلاستی بینی گوشتی

اصلاح انحراف محور بینی

رینوپلاستی بینی گوشتی

نمونه درمان افتادگی و قوز بینی

بلافاصله بعد از عمل بینی برای آقایی جوان

نتیجه درمان جراحی بینی خانمی جوان

نتیجه ۲ سال بعد از جراحی رینوپلاستی

مقایسه نتیجه عمل بینی بعد از ۸ماه

جراحی بینی استخوانی با قوز و افتادگی

نتیجه درمان ۴ ماه بعد از عمل بینی

مقایسه قبل و بعد عمل جراحی بینی خانم جوان

مقایسه قبل و ۲ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

نتیجه جراحی بینی بلافاصله بعد عمل

نمونه درمان افتادگی و قوز بینی

نتیجه عمل بینی گوشتی با پروجکشن بالا بعد از ۱۸ ماه

قبل و بعد جراحی زیبایی بینی

یکماه بعد از عمل زیبایی بینی

قبل و بعد عمل بینی اقای جوان با ورم زیاد

قبل و بعد عمل زیبایی بینی با ورم زیاد

یکسال بعد از عمل بینی

یک سال بعد رینوپلاستی

۲ سال بعد از جراحی رینوپلاستی

قبل و بعد عمل بینی

پنج ماه بعداز عمل زیبایی بینی

یکماه بعد از عمل بینی در آقایی جوان

سه ماه بعداز رینوپلاستی

چهارماه بعد از رینوپلاستی با پوست ضخیم

یکماه بعد از رینوپلاستی

جراحی زیبایی بینی برای دختری زیبا

سه ماه بعداز رینوپلاستی

بلافاصله بعد از ربنوپلاستی

رینوپلاستی مردونه

قبل و بعد عمل جراحی

شش ماه بعد از رینوپلاستی

عمل بینی استخوانی

عمل بینی با قوز زیاد و انحراف شدید

یکسال و نیم بعد از رینوپلاستی لیفت سانترال لب

عمل بینی گوشتی

شش ماه بعد از عمل

اصلاح قوز و افتادگی بینی

عمل بینی با پوست ضخیم و قوز و افتادگی

عمل بینی گوشتی با پوست ضخیم